64k5t assts 8z9fb h3b5t k9iz2 rrazz yrk8h 783nr fibet erhff 4yeae 6sy6b frtyk 5rit5 43d57 z9i6e ty33z 7tbsk e253f ds2r9 re3t9 πŸ’—β˜πŸ¦πŸŒΈπŸ§πŸ€πŸ¦© |

πŸ’—β˜πŸ¦πŸŒΈπŸ§πŸ€πŸ¦©

2021.09.28 11:55 prawnbiryani πŸ’—β˜πŸ¦πŸŒΈπŸ§πŸ€πŸ¦©

πŸ’—β˜πŸ¦πŸŒΈπŸ§πŸ€πŸ¦© submitted by prawnbiryani to 11hr11min [link] [comments]


2021.09.28 11:55 Far_Tonyu When supercell shows their favouritism.

When supercell shows their favouritism. submitted by Far_Tonyu to Brawlstars [link] [comments]


2021.09.28 11:55 the_yaya Evening random discussion - Sep 28, 2021

"Perhaps one did not want to be loved so much as to be understood." George Orwell, 1984
Magandang gabi!
submitted by the_yaya to Philippines [link] [comments]


2021.09.28 11:55 igre5 #THE BOY#

#THE BOY# submitted by igre5 to starwarsmemes [link] [comments]


2021.09.28 11:54 Bimby87 Gust permanent quest

I had a date with Gust but now he permanently has the blue quest mark above his head and on the mini map (which is annoying) I've tried turning the game off and on but and I have had other dates with him but but it won't go away, anyone else had this?
submitted by Bimby87 to mytimeatportia [link] [comments]


2021.09.28 11:54 gimpy_72 This is getting out of hand...

This is getting out of hand... submitted by gimpy_72 to PrequelMemes [link] [comments]


2021.09.28 11:54 frankhoneybunny Plz, gib context?

Plz, gib context?
so I was looking around and saw this I never knew cochin was a protectorate of ming can some tell me how this happened?
submitted by frankhoneybunny to eu4 [link] [comments]


2021.09.28 11:54 Handy_Newman Curry noodles🍜

Curry noodles🍜 submitted by Handy_Newman to FoodPorn [link] [comments]


2021.09.28 11:54 BullShtGaming Is saying 'wanna' and 'gonna' instead of 'want to' and 'going to' considered slang?

My teacher takes off points if we use these contractions in an exam or an assignment. Is she right?
submitted by BullShtGaming to EnglishLearning [link] [comments]


2021.09.28 11:54 M1ldr Posting a reaction video on next fucking level

Posting a reaction video on next fucking level submitted by M1ldr to facepalm [link] [comments]


2021.09.28 11:54 EducationalSetting Still not over the shameless shift in tone on here.

Still not over the shameless shift in tone on here. submitted by EducationalSetting to Gunners [link] [comments]


2021.09.28 11:54 ino_ino Looking for group

Hi, I’m an old player who is now starting d2 resurrected, my sorc is lvl 20 and I’m struggling with Duriel :). I’d appreciate a boost or just play in team. Hate that there is no lobby or chat in ps version… My psn is ino_ino1
submitted by ino_ino to DiabloPSN [link] [comments]


2021.09.28 11:54 AndySouth112 Pi Networking Broken After Package Updates to Raspian

Hi there, can I please have some assistance with fixing the broken network connectivity on my 3b+ after upgrading three packages as seen in this pastebin link.

Long story short, after upgrading the packages and rebooting the Pi, all network connectivity is broken. I suspect DHCP is broken after the package updating... Can someone please assist.


Edit: Yep looks like DHCP is broken for whatever reason, as seen in this photo taken during Raspian startup
submitted by AndySouth112 to selfhosted [link] [comments]


2021.09.28 11:54 radiiik NES PAL PB. Whats yours?

NES PAL PB. Whats yours?
https://preview.redd.it/a473wlx5v7q71.png?width=911&format=png&auto=webp&s=9be2f02dd9f8c3ca36349fc75b28daf3f5a0f8b1
submitted by radiiik to Tetris [link] [comments]


2021.09.28 11:54 Own-Leadership-6429 πŸ‘‘ADARoyale - The King Of ADA Rewards Tokens - Both Devs Doxxed and Based! Fair Launched Under 1 Hours Ago! Active Community! Devs are on Video Chat!

Welcome to ADARoyale, a passive income generating token which reward it's HODLers in ADA / Cardano.
Why ADA?
The team believe that ADA / Cardano is destined for great things, upon the launch of smart contracts we may see ADA be the next BNB / Ethereum. By implementing ADA as a reward, it generates income in both the investors initial investment, as well as providing them a second passive income. So while people sell, your total holdings grow.
Tokenomics:
πŸ’° 8% AUTO ADA reward
πŸ“Š 1% Marketing
πŸ“ˆ 1% Liquidity
Total Supply: 1B
Max Wallet: 4%
Max buy: 4%
Max Sell: 1%
Go take a look! u Won't regret it :)πŸš€
πŸ‘‘ BUY HERE: https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0xf8b59f5e67cd40233eccff37c5fe24e503290861
πŸ‘‘ Contract: 0xf8b59f5e67cd40233eccff37c5fe24e503290861
πŸ‘‘ Renounced Ownership: https://bscscan.com/token/0xf8b59f5e67cd40233eccff37c5fe24e503290861#readContract
πŸ”’ 100% LP LOCKED: https://deeplock.io/lock/0x229eea8ac5c814dad41fbcb9ee3714de5d794982
submitted by Own-Leadership-6429 to CryptoMarsShots [link] [comments]


2021.09.28 11:54 Ash_340 NOAA x Hurricane Hunters

submitted by Ash_340 to aviation [link] [comments]


2021.09.28 11:54 btstfn In your opinion, which of these three was the best President of the United States?

I picked the three presidents I've usually seen argued as the best ever. Curious to see how they're viewed differently between US citizens and non-US citizens.
View Poll
submitted by btstfn to polls [link] [comments]


2021.09.28 11:54 tomorrow467 Can i help you?

submitted by tomorrow467 to bigballsproblems [link] [comments]


2021.09.28 11:54 sieunhanchevoi Where I can find the backlinks to my app on Google Play Console?

I would like to view all backlinks to my android app but can't find anything on Google Play Console. Please guide me how to find them, thank you.
submitted by sieunhanchevoi to android_devs [link] [comments]


2021.09.28 11:54 kkingfisherr WhatsApp ends support for many Android phones in November

WhatsApp ends support for many Android phones in November submitted by kkingfisherr to TechBriefly [link] [comments]


2021.09.28 11:54 CherNewbie4339 If Barry Bonds was a Dragon Ball character, what Dragon Ball character would he be?

submitted by CherNewbie4339 to AskReddit [link] [comments]


2021.09.28 11:54 GrassFedMartian Kitchen jobs and Healthcare

Hey chefs, I'm sorry to keep it short. What do you guys do when it comes to Healthcare. Thanks
submitted by GrassFedMartian to KitchenConfidential [link] [comments]


2021.09.28 11:54 notabi_ pano alagaan ang battery ng laptop?

sa mga techy peeps jan, send your tips! yung laptop ko kasi nung first year pa ako eh sira na ang battery. ngayon naman few months old palang yung laptop ko now pero everyday ko nagagamit. halos 2-3 times ako magcharge per day at natatakot ako na baka masira agad ang battery ng laptop kakacharge-bunot-charge-bunot.
submitted by notabi_ to peyups [link] [comments]


2021.09.28 11:54 Beneficial_Staff_497 What actually is happening when my character is sprinting out in the open and slams into an invisible wall and is staggered backwards. I've not notice any damage from this though. Just wondering.

Happens seemingly anywhere and randomly.
submitted by Beneficial_Staff_497 to fo76 [link] [comments]


2021.09.28 11:54 Mitocondrio To whoever managed to log in, where did you spawn?

Luckily I managed to spawn in Everfall, exactly where I wanted to be
submitted by Mitocondrio to newworldgame [link] [comments]


http://blikivitrin.ru